» Hem                                              
» Olika alkoholproblem               
» Kontrollerat drickande            
» Vad säger forskningen?         
» Tips och rekommendationer 
» Vanliga erfarenheter                
» Några av våra kunder              
» Arbetsgivarens                         
   rehabiliteringsansvar               

» Vi erbjuder                                  
» Vilka är vi?                                  
» Kontakt                                        


Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid alkoholproblem

Arbetsgivaren har ett stort rehabiliteringsansvar för anställda med missbruk av alkohol, läkemedel och droger. Detta är ett svårt område att hantera för många arbetsgivare. Det är också vanligt att arbetsgivaren misstänker problem, men inte vet hur man ska hantera situationen.

Vad säger lagen om arbetsgivarens ansvar?
Arbetsmiljölagen, AML 1977:1160, reglerar arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren ska ”vidta alla åtgärder som behövs” för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa. Där ingår även ett ansvar för drogproblem som berör arbetsplatsen.

Utöver vad som sägs i arbetsmiljölagen regleras arbete med drogförebyggande åtgärder och rehabilitering även av Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS:

   • AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering. § 13 specificerar att rehabiliteringsrutiner även gäller alkohol och andra berusningsmedel, samt att arbetsgivaren skall dessutom klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om arbetstagare uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet.

   • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. § 6 beskriver att chefer och arbetsledande personer ska ha kunskaper om bl.a. missbruk.

Lagen om allmän försäkring, AFL 1962:381, anger arbetsgivarens skyldigheter, bl.a. i 22 kap. om upprättandet av rehabiliteringsplan.

Ayus kan hjälpa till med rehabilitering och samverkan
Ayus kan ge råd och stöd till arbetsgivare, t.ex. att klargöra i vilken mån ett missbruksproblem är ett arbetsgivaransvar eller ej. Vi kan erbjuda utredning av anställda med oklara problem/misstänkta missbruksproblem. Vi kan hjälpa till i bedömning av prognos och lämplighet för vissa arbetsuppgifter.

Vi har mångårig erfarenhet av rehabilitering. Vi arbetar ofta med nätverksmöten och samverkan mellan den anställde, arbetsgivare, försäkringskassa, företagshälsovård, husläkare och fack. Det är en stor fördel om alla aktuella parter finns med i rehabiliteringsprocessen. I legitimationsärenden samarbetar vi med Socialstyrelsen.